При използване на уебсайт https://nextbig.me/ Вашите лични данни като потребител се обработват от Сдружение “Усмивка” с ЕИК 147031562 и Фондация “Отворен Час” ЕИК 205385460 с адрес на управление гр. Бургас, ул. Славянска 4.

Ние обработваме Вашите лични данни в четири случая:
1. Когато правите поръчка за някои от нашите услуги или регистрация за нашите събития;
2. Когато кандидатствате да участвате в някой от нашите конкурси;
3. Когато Ви изпращаме поискана от Вас полезна информация;
4. Когато кандидатствате, за да станете част от нашия екип.

При извършването на поръчка обработваме Вашите лични данни на договор основание и по законово задължение. Личните данни, които обработваме на това основание, се пазят за срок от 5 години след изпълнение на задълженията по поръчката.
Когато обработваме Ваши лични данни, за да Ви изпращаме информация, за да се регистрирате за някое от нашите събития или кандидатствате за да участвате в някой от нашите конкурси, правим това изцяло въз основа на Вашето съгласие, което можете да оттеглите във всеки един момент. Личните Ви данни се пазят докато е необходимо, за да получавате изисканите услуги, след което се заличават.
Когато кандидатствате да станете част от екипа ни, отново обработваме Ваши лични данни въз основа на Вашето съгласие. Данните са необходими, за да осъществим подбор на кандидатите и се съхраняват за период от 1 година.
Възможно е в закона да е предвидено задължение за нас да обработваме личните Ви данни. В тези случаи ние сме длъжни да извършим обработката, като например:
• задължения по Закона за мерките срещу изпиране на пари;
• изпълнение на задължения във връзка с продажбата от разстояние, продажбата извън търговския обект, предвидени в Закона за защита на потребителите;
• предоставяне на информация на Комисията за защита на потребителите или трети лица, предвидени в Закона за защита на потребителите;
• задължения, предвидени в Закона за счетоводството и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и други свързани нормативни актове, във връзка с воденето на законосъобразно счетоводство;
• предоставяне на информация на съда и трети лица, в рамките на производство пред съд, съобразно изискванията на приложимите към производството нормативни актове;
• удостоверяване на възраст при пазаруване онлайн.

1. Защита на Вашите лични данни

За осигуряване на адекватна защита на личните данни, ние прилагаме всички необходими организационни и технически мерки, предвидени в Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, както и най-добрите практики от международни стандарти.
Организацията е приела правила за предотвратяване на злоупотреби и пробиви в сигурността. С цел максимална сигурност при обработка, пренос и съхранение на Вашите данни, може да използваме допълнителни механизми за защита като криптиране, псевдонимизация и други. Работим с единствено с обработващи лични данни, които осигуряват еквивалентни стандарти за сигурност.

2. Права на Потребителите

Като потребител Вие можете да упражните Вашите права като отправите искане за това на email: start@nextbig.me.
Вие имате всички права за защита на личните данни съгласно българското законодателство и правото на Европейския съюз. Всеки Потребител има право на:
• Информираност (във връзка с обработването на личните му данни от администратора);
• Достъп до собствените си лични данни;
• Коригиране (ако данните са неточни);
• Изтриване на личните данни (право „да бъдеш забравен“);
• Ограничаване на обработването от страна на администратора или обработващия лични данни;
• Преносимост на личните данни между отделните администратори;
• Възражение спрямо обработването на негови лични данни;
• Да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия за Вас или по подобен начин Ви засяга в значителна степен;
• Право на защита по съдебен или административен ред, в случай, че правата Ви са били нарушени.
Можеш да поискате изтриване на Вашите данни, ако:
• Личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
• Оттеглите Вашето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
• Възразите срещу обработването и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
• Личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
• Личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение, установено от закона;
• Личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество на деца и съгласието е дадено от носещия родителска отговорност за детето.
Можете да ограничите обработването на лични данни от наша страна, когато:
• Оспорите точността на личните данни;
• Обработването е неправомерно, но не желаете личните данни да бъдат изтрити, а изисквате вместо това ограничаване на използването им;
• Ние не се нуждаем повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
• възразявате срещу обработването в очакване на проверка дали нашите законни основание за обработка имат преимущество пред интересите Ви.

3. Право на преносимост.
Имате право да получите личните данни, които Ви засягат и които си ни предоставили, в електронен формат и да прехвърлите тези данни на друг администратор без възпрепятстване от наша страна, когато обработването е основано на съгласие или на договорно задължение и обработването се извършва по автоматизиран начин.

4. Право на възражение.
Имате право да възразите пред нас срещу обработването на личните Ви данни. Ние ще прекратим обработването, освен ако не докажем, че съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на Вас като субекта на данни, или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции. При възразяване срещу обработването на лични данни за целите на директния маркетинг обработването ще се прекрати незабавно.

5. Право на жалба до надзорния орган
Може да подадете жалба срещу незаконосъобразно обработване на личните Ви данни до Комисия за защита на личните данни или до компетентния съд.

Close Menu