А. ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА www.nextbig.me
Б. ОБЩИ УСЛОВИЯ NEXTBIG.ME КУРСОВЕ/УЪРКШОПИ
В. ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ИЗЛОЖЕНИЕ „NEXTBIG.ME”

1. ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ
1.1. Фондация “Отворен Час” е собственик на www.nextbig.me .
1.2. Фондация “Отворен Час” ЕИК 205385460 е юридическо лице с нестопанска цел, учредена в обществена полза с адрес на управление гр. Бургас, ул. Славянска 4, за контакт: pitai@otvorencas.org .
1.3. За нуждите на настоящите Общи условия се използват следните съкръщения:
• ФОЧ – Фондация “Отворен Час”;
• “Посетител” или “Потребител” – физическo лицe, използващo www.nextbig.me ;
• “Права” – концепции, материали, статии и/или различни форми на изразяване на информацията на www.nextbig.me , която се предоставя на Посетителя;
• “ОБЩИ УСЛОВИЯ” – правилата, които Посетителят на www.nextbig.me приема при използването му.
• “ ОБЩИ УСЛОВИЯ NEXTBIG.ME КУРСОВЕ/УЪРКШОПИ ” – правилата, които Посетителят на www.nextbig.me приема при заявка за курс/уъркшоп.
• “ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ИЗЛОЖЕНИЕ „NEXTBIG.ME”” – правилата, които Посетителят на www.nextbig.me приема при регистрация за участие и участие в изложение „NEXTBIG.ME”.

1.4. Уеб сайтът www.nextbig.me и информацията и услугите, предлагани чрез него, функционират при описаните по-долу правила. Използването на www.nextbig.me и заявка за услуги/регистрация за събитие през сайта предполага безусловното приемане на всички изброени условия и правила. Aко Посетителят не е съгласен с едно или повече от правилата за използване на www.nextbig.me, той има право да се въздържа от използването му, в противен случай автоматично се приема, че приема всички условия.

2. СИГУРНОСТ
2.1. www.nextbig.me съдържа най-съвременните и утвърдени приложения и технологии за сигурност, които се отнасят до личната информация на Посетителя.

3. ДОСТЪП
3.1. ФОЧ не гарантира постоянното функциониране на www.nextbig.me.
3.2. ФОЧ си запазва правото да прекъсва достъпа до определен материал или целия сайт за неограничен период от време, планирано или инцидентно, без да носи отговорност за евентуално настъпили в следствие на спирането вреди за Посетителя.
3.3. ФОЧ си запазва правото да пренасочва Посетителя към други страници в интернет, които се контролират от ФОЧ. В този случай за Посетителя ще важат Общите условия, посочени в тези страници.

4. ПРЕНАСОЧВАНЕ
4.1.ФОЧ си запазва правото да пренасочва Посетителя към други страници в интернет, които са собственост и се контролират от трети лица. ФОЧ няма контрол върху съдържанието на тези страници, поради което не носи никаква отговорност относно актуалността, верността, прецизността на информацията, която се съдържа в тези сайтове.

5. ОТГОВОРНОСТ
5.1. ФОЧ се задължава добросъвестно и навременно, според своя план и график за публикуване, да предоставя обща информация за Посетителя, която има за цел да информира. ФОЧ не се ангажира с изчерпателност и всеобхватност на представена на www.nextbig.me информация.
5.2. Притежава материалите и информацията в/с тях или има неограничени права да ги предоставя – ФОЧ може да ги публикува безплатно и/или да използва тях или идеите, разкрити в тях, в своите продукти и услуги, без да носи за това финансова или каквато и да е друга отговорност.

6. „БИСКВИТКИ”
6.1. www.nextbig.me използва “бисквитки” (cookies) – малки текстови файлове, които се запазват от интернет страницата чрез интернет сървъра на компютъра или мобилното устройство на потребителя, които се отнасят до събирането на статистически данни по отношение на посещенията на сайта и не са свързани с личните данни на Посетителя. Потребителят има възможност да изключи приемането на “бисквитки” чрез своя уеб-браузър – в такъв случай не гарантираме правилното функциониране на някои от предоставяните услуги. www.nextbig.me не предоставя събраната статистическа информация на трети лица. Използвайки www.nextbig.me, вие се съгласявате с употребата на бисквитки.

7. ЗАЩИТА ЗА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ
7.1. www.nextbig.me има стриктна и дисциплинирана политика за защита на малолетните и непълнолетните:
7.2. www.nextbig.me има възпитателно и образователно въздействие, повишава култура и възпитава в предприемачество.

8. УСЛОВИЯ ЗА ПРОМЕНИ
8.1. ФОЧ запазва правото си да променя или подновява правилата и условията на уеб сайта, като поема задължението да уведомява Посетителя за това чрез настоящите условия. За актуални се приемат Общите условия, публикувани на www.nextbig.me.

9. АВТОРСКИ ПРАВА ВЪРХУ ИНФОРМАЦИЯТА НА www.nextbig.me
9.1. Цялата информация www.nextbig.me е интелектуална собственост на ФОЧ. Използването и, без позволението на ФОЧ, е строго забранено и е нарушение на авторски и сродните му права.

10. “ДАРИ УРОК” И “УЪРКШОПИ”
10.1. Уроците (“Урок”) от “Дари Урок” и “Уъркшопи” са интелектуална собственост на техните автори. Те имат правото по всяко време да поискат от ФОЧ да ги премахне от www.nextbig.me. ФОЧ и неговата www.nextbig.me са само платформа за показването им.
10.2. ФОЧ не носи никаква отговорност за, включително, но не само, грешки, пропуски, непълноти и т.н. в съдържанието им, както и кражба на интелектуална собственост.
10.3. С изпращането на урок или предоставяне на “Уъркшоп” през www.nextbig.me, авторите безусловно се съгласяват и заявяват, че са наясно със следното:
10.3.1. Уроците и уъркшопите може да не бъдат публикувани и върнати за редакция на автора им, ако не отговарят на посочените на www.nextbig.me изисквания и настоящите общи условия.
10.3.2. Уроците и уъркшопите ще бъдат публикувани на www.nextbig.me, когато ФОЧ прецени, според своя график и календар.

11. МАРКЕТИНГ И ОБРАТНА ВРЪЗКА
11.1. ФОЧ, като социално отговорна организация, цени обратната връзка на Посетителя.
11.2. ФОЧ гарантира, че изпращането на съобщения до Посетителя става само след изрична заявка от страна на Посетителя през специалната форма за контакт. Като регистрира своя e-mail адрес в специалната форма за контакт, Посетителят се съгласява да получава известия, публикувани на www.nextbig.me.
11.3. Посетителятт има право във всеки един момент да откаже получаването на съобщенията по т. 11.2.
11.4. ФОЧ си запазва правото да влиза във връзка с Посетителя за целите на допитвания/анкети, свързани с качеството на предоставяната информация.
11.5. Посочените в настоящата точка допитвания/анкети могат да се извършват, както чрез виртуалната среда и по-конкретно някои от дигиталните/онлайн канали на ФОЧ във връзка с www.nextbig.me, така и по различни физически начини, включително, но не само, брошури, бюлетини, картички, въпросници, социологически проучвания и т.н.
11.6. Целта на допитванията/анкетите е подобряването на предоставяните материали на www.nextbig.me и нивото на проекта.
11.7. При поискване от страна на конкретен Посетител, посочените допитвания/анкети, към него, ще бъдат прекратени от страна на ФОЧ.

12. РАЗКРИВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ НА ТРЕТИ СТРАНИ
12.1. ФОЧ не разкрива, продава, обменя или по какъвто и да било друг начин предоставя на трети страни информацията, която www.nextbig.me събира през посещенията на Посетителя. Изключенията от това задължение са допустими само ако приложимото право го налага и/или за защита на www.nextbig.me и Посетителя от престъпни/неправомерни действия, които могат да застрашат сигурността на горепосочените, но винаги при спазване на действащото законодателство.

13. КОНТРОЛ И ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

13.1 Дейността, която ФОЧ, извършва чрез www.nextbig.me се контролира от следните държанив органи, към които Посетителят може да се обърне, в случай че правата му са нарушени:
• Комисия за защита на потребителите: http://www.kzp.bg/;
• Комисия за защита на личните данни: https://www.cpdp.bg/;
• Комисия за регулиране на съобщенията: http://www.crc.bg/

Б. ОБЩИ УСЛОВИЯ NEXTBIG.ME КУРСОВЕ/УЪРКШОПИ

С настоящите Общи условия се уреждат взаимоотношенията между Фондация “Отворен Час” ЕИК 205385460, наричано за краткост ФОЧ и потребителите на услугата обучение/уъркшопи.

Услугата се осигурява от ФОЧ въз основа на индивидуален договор (онлайн резервация), сключен със съответния клиент.

1. Основни понятия

По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение:
„Курсист” е всяко физическо лице, потребител на услугата обучение на ФОЧ.
„Родител” е родителят или настойникът на курсист под 18 години.
„Курс/Уъркшоп” е курс, който се провежда в групова форма на обучение.
„Записване (регистрация)” за курс на обучение включва попълване на онлайн регистрационен формуляр и плащане на такса от страна на курсиста.
„Индивидуален договор” е приета и потвърдена от нас онлайн резервация.

2. Записване за курс/уъркшоп
2.1. Записването за курс/уъркшоп става чрез попълване на онлайн регистрационен формуляр и заплащане на таксата за обучение за съответния курс в съответните срокове, съобразно условията на записване. Записването става в обявените срокове или до изчерпване на свободните места.
2.2. Записването се приема, че е настъпило след заплащане на курса съобразно онлайн регистрацията.
2.3. Онлайн регистрацията за курсисти под 18 години се извършва от родител/настойник.

3. Такси
3.1. Таксите за всеки курс/уъркшоп и стойността на учебните пособия за всеки курс/уъркшоп са посочени в описанието на всеки един курс/уъркшоп на страницата www.nextbig.me.
3.2. Таксата за всеки курс/уъркшоп може да бъде заплатена наведнъж или на две равни вноски, като всяка вноска трябва да бъде заплатена в посочените срокове.
3.3. При попълване на регистрационните документи курсистът/родителят посочва данните, които са необходими, за да му бъдат издавани фактури за стойността на курс/уъркшоп. Веднъж посочени тези данни не могат да бъдат променяни в рамките на същия курс.
3.4. Първата вноска или пълната такса за курс/уъркшоп се заплащат по банков път на сметката на Фондацията.
3.5. ФОЧ си запазва правото да прави едностранни промени в таксите на курсове/уъркшопи за следващи курсове. Промените не се отнасят до вече сключени договори.

4. Прекъсване на обучението преди старта на курса/уъркшопа от страна на клиента
4.1. При прекъсване на обучението от страна на курсиста до 7 работни дни преди старта на курса/уъркшопа, ФОЧ възстановява цялата внесена сума.
4.2. При прекъсване на обучението от страна на курсиста преди старта по-късно от 7 работни дни преди старта, ФОЧ възстановява внесената сума, като удържа административна такса в размер на 50 лева.
4.3. Срокът за възстановяване на такса е 10 работни дни.

5. Прекъсване на курса/уъркшопа и отсъствие от курс/уъркшоп от страна на клиента
5.1. Когато курсистът е записан за конкретен курс/уъркшоп, той заема място в курса за целия период от обучение. След започване на курса/уъркшопа, заетото вече място не може да се заеме от нов курсист. При прекъсване на курса/уъркшопа едностранно от курсиста ФОЧ не възстановява заплатената такса.
5.2. Със записването си на курс/уъркшоп, курсистът прави избор да посещава курса/уъркшопа. В случай на отсъствие и пропускане на часове, ФОЧ не връща част от таксата на курсиста и не се задължава да компенсира по какъвто и да било начин отсъствието на курсиста.

6. Прекратяване на обучението от страна на ФОЧ
6.1. Обучението на курсист може да бъде прекратено от страна на ФОЧ в следните случаи:
6.2. Нарушаване на вътрешния ред и дисциплината от страна на курсиста по време на курса/уъркшопа. ФОЧ има правото да прекрати курса/уъркшопа на курсист, който с поведението си пречи на протичането на нормален учебен процес, без да дължи на курсиста връщане на такса.
6.3. Неплащане на такса ФОЧ има правото да прекрати обучението на курсист, който е избрал да заплаща обучението си на вноски и забавя или не плаща таксата си в уговорения срок.
6.4. При забавяне или неплащане на първа или пълна вноска, курсистът не може да започне курса/уъркшопа.
6.5. ФОЧ си запазва правото да отмени курс/уъркшоп в случай, че не се съберат достатъчно курсисти. В такива случаи ще предложим възстановяване на цялата такса за курса/уъркшопа.

7. График на курсове/уъркшопи.
7.1. ФОЧ си запазва правото да прави промени в графика и местопровеждането на учебните занятия.

8. Сертификат
8.1. Сертификат за успешно завършен курс/уъркшоп получава всеки курсист, чиито резултати покриват установените норми от ФОЧ и необходимият брой присъствия трябва да е над 80 %, включително.

9. Приемане и промяна на Общи условия.
9.1. Уеб сайтът www.nextbig.me и информацията и услугите, предлагани чрез него, функционират при описаните по-горе правила. Използването на www.nextbig.me предполага безусловното приемане на всички изброени условия и правила. Aко курсистът не е съгласен с едно или повече от правилата за използване на www.nextbig.me, той има право да се въздържа от използването му, в противен случай автоматично се приема, че приема всички условия.
9.2. ФОЧ има право едностранно да внася изменения и/или допълнения в настоящите Общи условия. ФОЧ уведомява курсиста за всяко изменение в Общите условия по сключения договор в 7-дневен срок от настъпването на това обстоятелство на посочен от него телефон, електронна поща или адрес за кореспонденция, както и ги публикува в интернет страницата си (www.nextbig.me.)
9.3. Когато не е съгласен с измененията в Общите условия, курсистът може да се откаже от резервацията, без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка, или да продължи да го изпълнява при действащите преди изменението Общи условия. Настоящият текст не се прилага в случаите, когато изменението в Общите условия е вследствие на разпореждане или указание на компетентен орган на власт или в изпълнение на нормативно определено в законодателството на РБ и на ЕС задължение, приложимо спрямо ФОЧ.
9.4. Курсистът упражнява правото си по т. 9.3. по-горе, като изпраща до ФОЧ писмено уведомление в едномесечен срок от получаването на съобщението по за изменението.
9.5. Измененията в Общите условия обвързват курсиста/родителя по договора, когато същият е уведомен за тях при условията на т. 3 и не е упражнил правото си по т. 9.3. и т. 9.4. от този раздел.

В. Общи условия за участие в изложение „NEXTBIG.ME”

1. Участието в изложения „NEXTBIG.ME”, които са организирани или провеждани от ФОЧ, е доброволно и по преценка на родител.
2. Датите за предстоящите изложения „NEXTBIG.ME” са публикувани на www.nextbig.me.
3. За участие в изложения „NEXTBIG.ME” е необходимо родителят предварително да попълни и изпрати онлайн регистрационна форма, линк към която се публикува на сайта на www.nextbig.me в секция събития/events.
4. При записване за участие в изложение с изпращане на регистрационна форма, таксата за участие се заплаща предварително, по банков път или на място. При неявяване на детето на изложението, таксата за участие не се възстановява.
5. Информацията, която се попълва в регистрационната форма, зависи от регламента и обхвата на изложението (национално или международно) и включва имената, възрастта/класа и училището на участника, както и имената на родител, номера на мобилен телефон за контакт с него и електронна поща. Изпращането на регистрационната форма означава, че родителят е запознат и съгласен с настоящите Общи условия за участие в изложение „NEXTBIG.ME” и дава съгласието си за обработване на предоставените лични данни. В случаите, когато е необходимо, се попълва отделна Декларация за съгласие за обработване на личните данни.
6. Информацията, която е попълнена в регистрационната форма, се използва за съставянето на списъци на участниците в изложенията и за надписване на сертификатите/грамотите на наградените участници, като се копира във вида, в който е подадена от родителя.
7. Отговорност за верността на подадената в регистрационната форма информация носи родителят, който я попълва.
8. ФОЧ не извършва никакви корекции в подадената в регистрационната форма информация.
9. Потвърждение за успешно регистриране за участие в изложение се появява на екрана веднага след като регистрационната форма бъде изпратена. Друг вид потвърждение не се изпраща.
10. Видео записи и снимки на участниците в изложенията, организирани от ФОЧ, се публикуват на сайта на ФОЧ и в социалните мрежи от ФОЧ.
11. В случай, че родител не желае снимки или видео записи на детето му да бъде публикуван на сайта на ФОЧ и в социалните мрежи, детето няма право да участва в изложението, което е организирано от ФОЧ.
12. Всички участници трябва да бъдат в определените помещенния на изложението на ФОЧ 15-20 минути преди началния час на изложението.
13. Необходимо е да носят материалите за оформяне на изложбените щандове, които представят иновацията, бизнес идеята или продукта, с който децата участват.
14. Влизането с мобилни телефони в залите НЕ Е разрешено.
изложението, независимо кога ще свърши презентацията си.
15. След официалния край на изложението ментор придружава участниците до входа на изложбената зала и се уверява, че родителят поема детето си. В случай, че родителят не е дошъл навреме, детото изчаква вътре в сградата идването на родителя. Забранено е децата да си тръгват без родител, с изключение на конкретни случаи, в които родителят е уведомил Ръководството на ФОЧ.
16. В случай, че родител прояви неуважително отношение към ФОЧ като организатор, или си позволи да урони престижа и доброто име на ФОЧ, Ръководството на ФОЧ ще прекрати участието на детето му в изложения, организирани или провеждани от ФОЧ.

Настоящите общи условия са в сила от 01. Февруари 2019 г.

Close Menu